Tag Archives: kritike

…Predstava “Sestre po oružju” bavi se neobičnim ljudskim sudbinama, dalekim kulturama koje su se srele na našem području, ogromnim razlikama u običajima i navikama, ali i zajedničkim osobinama hrabrosti, požrtvovanja i humanosti. Ispričana je kroz ženski rukopis i ukazuje, pre svega, na besmisao rata, na njegovu strahotu i nakaznost, uz veličanje pojedinačnih primera plemenitosti i čovečnosti i prikazivanje ličnih sudbina isprepletanih u kovitlacu svetskih dešavanja…

B.G.Trebješanin, Politika 20.08.2014.

“Svaki fragment je dramaturški precizno uobličen u celinu, njihovim ređanjem postiže se jaka ritmičnost, a publika je dodatno uvučena u događanje time što sama bira redosled fusnota. Sam esej, Sanjin bezglasni i plesni prolazak kroz čitavu priču dolazi na kraju, kao kruna ovog autentičnog i teatarski značajnog postupka. Ovo je uzbudljiva predstava, maštovita, emotivna. Osvešćujuća.”

Aleksandra Glovacki, Emisija ‘’Kultura’’, Radio Beograd, Program 202,11.04.2014.


Every fragment is dramatically precisely shaped into a whole, and through their opening a strong rhythmical feeling is achieved, and the audience is additionally drawn into the events by choosing the order of the end notes. The essay itself, Sanja`s passage through the whole story, silent​ and dancing, comes at the end, as the crown of this authentic and theatrically important form. This is an​ exciting performance, imaginative, emotional. Awakening.”

Aleksandra Glovacki, ‘’Kultura’’, Radio Beograd, Program 202,11.04.2014.

“Ova predstava, baš kao i Dadina knjiga, moraju biti deo tog informativnog i obrazovnog procesa, neka vrsta katarze za Dadine savremenike, i jedinstvenog putokaza za buduće novinare.”

Veran Matić, POLITIKA, 9.04.2014.


“This performance, just like Dada`s book, has to become part of the informative and educational process, a kind of a catharsis for Dada`s contemporaries, and an unique milestone for future journalists.“

Veran Matić, POLITIKA, 9.04.2014.