Tag Archives: veran matic

“Ova predstava, baš kao i Dadina knjiga, moraju biti deo tog informativnog i obrazovnog procesa, neka vrsta katarze za Dadine savremenike, i jedinstvenog putokaza za buduće novinare.”

Veran Matić, POLITIKA, 9.04.2014.


“This performance, just like Dada`s book, has to become part of the informative and educational process, a kind of a catharsis for Dada`s contemporaries, and an unique milestone for future journalists.“

Veran Matić, POLITIKA, 9.04.2014.